Biserica Ortodoxa Romana Arhiepiscopia Bucurestilor

Biserica Sfântul Silvestru

București

Constituirea adunărilor parohiale, alegerea noilor consilii şi comitete parohiale

15-Ianuarie-2014

img

Alegeri în Biserica Ortodoxă Română

Anul 2014 este an electoral în Biserica Ortodoxă Română. Procesul electoral a demarat deja la finele anului trecut. În luna ianuarie 2014 se constituie noile adunări parohiale care vor alege noile consilii şi comitete în cadrul fiecărei parohii. În perioada martie-iunie 2014 se vor alege noile adunări eparhiale din fiecare eparhie, ele urmând a desemna, din sânul lor, câte nouă membri, trei clerici şi şase mireni, pentru a se alătura, pentru un mandat de patru ani, membrilor de drept ai consiliilor eparhiale. Totodată, fiecare Adunare epar­hială va desemna, tot din sânul ei, câte trei reprezen­tanţi, un cleric şi doi mireni care să reprezinte eparhia în Adunarea Naţională Bisericească. Potrivit calendarului stabilit, procesul electoral se va încheia la începutul lunii iulie 2014, prin convocarea de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, în şedinţa de constituire, a noii Adunări Naţionale Bisericeşti.

Adunarea parohială este compusă din credincioşii majori ai parohiei, bărbaţi şi femei, care mărturisesc prin credinţa, faptele şi ţinuta lor morală ataşamentul faţă de Bise­rica Ortodoxă, de învă­ţătura ei de credinţă şi de instituţiile ei“ (art. 54 al. 2 din Sta­tutul pentru organizarea şi funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, în continuare Statut). Printre atribuţiile preotului paroh se regăseşte şi aceea de a actualiza lista membrilor Adu­nării parohiale, în fiecare an, în cursul lunii noiembrie (art. 3 al. 2 din Regulamentul pentru ale­gerea, funcţionarea şi dizolvarea organelor deliberative şi executive în parohiile, protopopiatele şi eparhiile din Patriarhia Româ­nă, în continuare Regulament).

Anul 2014 fiind an electoral, potrivit calendarului stabilit prin hotărârea Sfântului Sinod (nr. 10.528/29.10.2013), în ziua de duminică, 1.12.2013, fiecare preot paroh din cuprinsul Pa­triar­hiei Române, după Sfânta Liturghie, a prezentat enoriaşilor lista membrilor Adu­nă­rii parohiale. Timp de două săptămâni, aceste liste au rămas afişate la intrarea în bi­serici, pentru a fi consultate de credincioşi şi pentru a se solicita modificările şi adăugirile îndreptăţite. În ziua de duminică, 15.12.2013, fiecare preot paroh a întrunit Consiliul parohial pentru aprobarea formei definitive a listei membrilor Adunării parohiale. După aceea, listele definitive, semnate şi ştampilate, au fost transmise protoieriilor, în câte două exemplare, din care unul, vizat de protoiereu, a fost returnat fiecărei parohii înainte de finele anului 2013; astfel s-a încheiat etapa pregătitoare pentru alegeri.

Fiecare preot paroh este dator să convoace Adunarea parohială în şedinţă, în zi de duminică (potrivit calendarului stabilit, fie 12.01, fie 19.01), în biserica parohială, îndată după Sfânta Liturghie, pentru alegerea Consiliului parohial şi a Comitetului parohial.

„Consiliul parohial este organismul executiv al Adunării parohiale. Adunarea parohială alege din rândul ei pe membrii Consiliului parohial - în număr de 7, 9 sau 12 - în funcţie de categoria parohiei, precum şi 2-4 membri supleanţi“ (art. 59 al. 1 din Statut). Pe lângă membrii astfel aleşi pentru un mandat de 4 ani, sunt membri de drept ai consiliului toţi preoţii şi diaconii „slujitori activi ai parohiei, precum şi primul cântăreţ“, atât timp cât sunt în funcţie, preotul paroh fiind preşedintele consi­liului (art. 59 al. 4 din Statut). De fapt, preotul paroh este preşe­din­tele tuturor organismelor parohiale (deliberative şi executive).

Comitetul parohial este al doilea organism executiv la nivel de parohie, fiind subordonat Consiliului parohial. „Membrii Comitetului parohial sunt aleşi de Adunarea parohială dintre membrii ei. Comitetul parohial are un număr dublu de membri faţă de cel al Con­siliului parohial“ (art. 66 al. 1 din Statut).

Aşadar, atât consiliul, cât şi comitetul se aleg de Adunarea parohială dintre membrii ei, în cadrul aceleiaşi şedinţe.

Dacă nu există contestaţii care să întârzie procesul, la opt zile, în duminica următoare (fie 19.01, fie 26.01), tot în biserica parohială, îndată după Sfânta Liturghie, preotul paroh întru­neşte noul Consiliu parohial în şedinţa de constituire, când se va alege un secretar al consiliului, iar „membrii aleşi vor depune jurământul de credinţă, după formula stabilită“ (art. 24 din Regulament). În cadrul aceleiaşi şedinţe de constituire, „Consiliul parohial deleagă unul sau doi membri care, în calitate de epitropi, sprijină parohul în administrarea corectă şi eficientă a bunurilor parohiale“ (art. 63 din Statut şi 26 din Regulament).

Apoi, după alte opt zile, tot în zi de duminică (fie 26.01, fie 2.02), preotul paroh întruneşte Comitetul parohial în şedinţa de constituire, prilej cu care se desemnează biroul de conducere şi coordonatorii celor cinci servicii ale comitetului: social, misionar, cultural, pentru tineret şi admi­nistrativ-gospodăresc (art. 66 şi 67 din Statut; art. 25 din Regulament).

Dosarul cuprinzând lucrările Adunării parohiale electorale se va întocmi în două exemplare, unul păstrându-se la parohie, celălalt fiind înaintat, prin intermediul protoieriei, Centrului eparhial, în vederea confirmării de către Consiliul eparhial a celor aleşi (art. 71 lit. k şi art. 98 lit. m din Statut; art. 123 lit. m din Regulament).

Sursa: www.ziarullumina.ro articol de Pr. Alexandru-Gabriel Gherasim