Biserica Ortodoxa Romana Arhiepiscopia Bucurestilor

Biserica Sfântul Silvestru

București

Consiliul parohial


D. Consiliul Parohial.

Art.59 - (1) Consiliul Parohial este organismul executiv al Adunării Parohiale. Adunarea Parohială este cea care alege din sânul ei pe membrii Consiliului Parohial - în număr de 7, 9 sau 12 membri - în funcție de categoria parohiei, precum și 2-4 membri supleanti.

(2) Membrii Consiliului Parohial și supleanții, persoane majore, se aleg pe termen de patru ani, activează benevol și pot fi realeși.

(3) Membrii aceleiași familii, precum și rudeniile spirituale (nașii și finii) nu pot fi în acelasi timp membri ai Consiliului Parohial.

(4) Sunt membri de drept în Consiliul Parohial, cu vot deliberativ, preotul paroh ca președinte, ceilalți preoți și diaconi slujitori activi ai parohiei, precum și primul cântăreț (cantor, dascăl) al bisericii parohiale.

Art.60 - Pentru activitate potrivnică Bisericii, membrii Consiliului Parohial pot fi revocați de Permanența Consiliului Eparhial, la cererea motivată a parohului, avizată de Protopop, sau în urma constatării de către autoritatea superioară bisericească. Membrii revocați nu pot fi realeși timp de cinci ani în Consiliul parohial.

Art.61 - (1) În afara atribuțiilor prevăzute la art.55, lit. a, b, c, d, e, i și j, Consiliul Parohial exercită toate atribuțiile Adunării Parohiale, când aceasta nu este întrunită, precum și urmăoarele atribuții:

a. Desemnează dintre membri Adunarii Parohiale un delegat pentru alegerea membrilor mireni ai Adunării Eparhiale, din circumscripția respectivă;

b. Întocmește bugetul parohial și urmărește modul de chivernisire al acestuia;

c. Întocmește raportul privind contul de execuție și bilanțul financiar-contabil al parohiei;

d. Elaborează raportul anual privind activitatea Consiliului Parohial, pe care îl prezintă spre aprobare Adunării Parohiale;

e. Desemnează doi cenzori pentru controlul financiar al Comitetului Parohial;

f. Primește și verifică justificarea financiară anuala a gestiunii Comitetului Parohial;

g. Aprobă propunerile preotului paroh privind înzestrarea bisericii cu veșminte, icoane, obiecte și cărți de cult, cele necesare pentru serviciul religios și a instituțiilor parohiale (culturale, sociale, fundaționale), precum și alocarea fondurilor corespunzătoare;

h. Veghează ca aprovizionarea pangarului parohiei cu lumanari, calendare, obiecte și cărți de cult, precum și tipărituri de zidire duhovnicească, să se facă numai de la Centrul eparhial, pentru susținerea activităților misionare ale eparhiei respective;

i. Unde sunt mai mulți slujitori ai altarului, încredintează, cu proces-verbal, pangarul unui alt slujitor decât parohul, cu asumarea întregii răspunderi materiale și gestionare de către acesta.

(2) Hotărârile în legatură cu prevederile de la alin.1, lit. a, e și i ale prezentului articol se comunică Protopopului, pentru aprobare.

Art.62 - (1) Consiliul Parohial se întruneste lunar sau cel puțin o dată pe trimestru.

(2) Convocarea o face preotul paroh cu minimum o săptămână inainte de data întrunirii, cu prezentarea problemelor ce se afla pe ordinea de zi.

(3) Consiliul Parohial este legal constituit cu prezența a trei pătrimi dintre membrii săi și ia hotărâri valabile cu votul a două treimi dintre membrii prezenți.

(4) Lucrările și hotărârile Consiliului Parohial se consemnează într-un registru de procese-verbale ale ședințelor Consiliului.

(5) Hotărârile Consiliului Parohial sunt valabile pentru toți credincioșii parohiei.

(6) Eventualele contestații împotriva hotărârilor Consiliului se pot face în cel mult 14 zile la Protopop, care este dator sa le înainteze, cu avizul sau, Permanenței Consiliului Eparhial, în termen de cel mult 5 zile.

Art.63 - Consiliul Parohial deleagă unul sau doi membri care, în calitate de epitropi, sprijină parohul în administrarea corectă și eficientă a bunurilor parohiale. Numele epitropilor se comunică Protopopiatului pentru aprobare într-o sedință de lucru a acestuia.

Din Statutul de organizare și funcționare a Bisericii Ortodoxe Române